EN | GR

Terms & Conditions

 • Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Εισαγωγή:

  Η Εταιρεία μας με την επωνυμία ΣΕΒΕΝ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (εφεξής και ως «Εταιρεία»),  υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, θα ήθελε με την παρούσα να σας ενημερώσει ότι προβαίνει στη σύννομη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων («GDPR»), που τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018. Ειδικότερα:

  Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

  Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: το ονοματεπώνυμό σας και στοιχεία επικοινωνίας, ταχυδρομική  διεύθυνση, αριθμό σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση.

  Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας προς εσάς και πάντα υπό αυστηρό επαγγελματικό πρίσμα.

  Εφόσον λάβουμε τη ρητή σας συγκατάθεση, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας για την αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού σχετικά με ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις νέες κολεξιόν και τις προσφορές και εκπτώσεις στα προϊόντα μας,  προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και newsletters της Εταιρίας μας. Σας γνωρίζουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας στο email sevenceliaike@gmail.com και η Εταιρεία μας θα παύσει άμεσα κάθε τέτοιου είδους επικοινωνία.

  Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

  Η Εταιρεία μας, στο βαθμό που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, δύναται να αναθέσει την επεξεργασία τους σε εταιρείες φύλαξης και διατήρησης αρχείων, υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, δικηγόρους, και συμβούλους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως και ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

  Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

  Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

  Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

  Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας ή/και ο νόμος. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

  Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

  Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη: (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

  Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

  Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και στα αρμόδια δικαστήρια.

  Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

  Για οποιαδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον

  Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
  Βασιλική Κριθαριώτη
  Email: info@celiakritharioti.gr
  Διεύθυνση: Δαίδαλου 8 Αθήνα 2103221318